arbeidsmarktflexibiliteit
De snelheid waarmee vraag en aanbod op de arbeidsmarkt zich aan elkaar aanpassen.

asymmetrische informatie
(= ongelijke informatie) De ene partij beschikt over meer informatie dan de andere partij. Doet zich bijvoorbeeld voor bij verzekeringen wanneer de ene partij meer weet (van de kans op schade) dan de andere partij.

berovingsprobleem
(= hold-upprobleem) Bij een samenwerkingsverband investeert de ene partij meer in de samenwerking dan de andere partij, waardoor de machtsverhouding verandert.

flexibele arbeidsmarkt
Arbeidsmarkt waarin vraag een aanbod snel op elkaar reageren (mensen kunnen makkelijk ontslagen worden, vacatures kunnen makkelijk vervuld worden) en ook de hoogte van de lonen makkelijk aangepast kan worden.

flexibele schil van de arbeidsmarkt
Mensen die geen vaste baan hebben, en aangewezen zijn op tijdelijke contracten.

flexwerker
Werknemers met een tijdelijk contract, uitzendkrachten, freelancers, oproepkrachten en zzp'ers.

hoogconjunctuur
Periode waarin de bestedingen en productie relatief snel groeien. Periode waarin de groei van het nationaal inkomen hoger is dan de trendmatige groei. De macro-economische groei van de productie ligt boven het trendmatige niveau.

laagconjunctuur
Periode waarin de bestedingen en productie relatief langzaam groeien of afnemen. Periode waarin de groei van het nationaal inkomen lager is dan de trendmatige groei. De macro-economische groei van de productie ligt onder het trendmatige niveau.

marktfalen
De vrije marktwerking wordt verstoord. Op de markt komt geen optimale situatie tot stand. Er komt geen optimale situatie tot stand (niet Pareto-effciciƫnt) via de marktwerking.

ontslagrecht
Wettelijke regelingen waarbij rechten en plichten geregeld zijn voor zowel de werkgever, werknemer en de overheid.

passende arbeid
Alle arbeid wordt als passend aangemerkt na zes maanden werkloosheid. Na zes maanden moeten werklozen ook werk onder hun niveau accepteren.

re-integratieverplichtingen
De werkgever moet bij ziekte, arbeidsongeschiktheid of ontslag van de werknemer alles in het werk stellen om de ontslagen, zieke of (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte werknemer bij zijn onderneming of elders aan het werk te krijgen. Bij ziekte geldt een doorbetalingsverplichting.

vacature
Onbezette arbeidsplaats waarvoor personeel wordt gezocht.

vaste baan
Arbeidscontract voor onbepaalde tijd.

*