actieven
Werkzame personen van 15 jaar en ouder. Mensen die een betaalde baan hebben of op een andere manier zelf voor inkomen zorgen, in aantal omgerekend naar volledige banen (arbeidsjaren).

AOW
Algemene OuderdomsWet. Een volksverzekering die Nederlanders een uitkering verschaft vanaf 65 jaar.

arbeidsdeling
(= arbeidsverdeling) Het splitsen van het productieproces in kleinere onderdelen waardoor de arbeidsproductiviteit kan worden vergroot.

arbeidsproductiviteit
De productie per persoon per tijdseenheid (bijvoorbeeld per uur of per arbeidsjaar).

i/a-ratio
Verhouding tussen inactieven (mensen met een uitkering) en actieven (werkenden).

inactieven
Alle mensen met een uitkering, in aantal omgerekend naar volledige uitkeringen.

nationaal inkomen
Inkomens van alle mensen in een land bij elkaar opgeteld in een bepaalde periode.

nationaal product
De productie van alle mensen in een land bij elkaar opgeteld in een bepaalde periode.

netto inkomen
Het loon na aftrek van belastingen en sociale premies.

pensioen
Een uitkering die wordt ontvangen vanwege het verlies aan inkomen wegens het bereiken van de pensioenleeftijd (meestal tussen de 65 en 68 jaar), het definitief arbeidsongeschikt verklaard worden of het overlijden van de kostwinner. De uitkering is alleen voor mensen die zelf rechten hebben opgebouwd (premies hebben betaald).

specialisatie
Toeleggen op één activiteit.

technische ontwikkeling
De komst van steeds betere en nieuwere machines, computers en andere hulpmiddelen, waardoor de arbeidsproductiviteit kan stijgen.

vergrijzing
Een steeds groter deel van de bevolking bestaat uit ouderen.

zorgkosten
Medische kosten, kosten van verpleeghuizen, thuiszorg en dergelijke.

*