brede maatschappelijke welvaart
De waarde van behoeftebevrediging van huishoudens ontleend aan (de consumptie van) schaarse goederen en diensten.

duurzame economische groei
Een ontwikkeling van de economie die voorziet in de behoefte van de huidige generatie zonder de welvaart van toekomstige generaties aan te tasten.

externe effecten
Een gevolg van productie en/of consumptie voor de welvaart van anderen die niet in de prijs van het product is doorberekend.

groen bbp
Het bbp minus geschatte (monetaire) waarde van schade aan het milieu plus geschatte (monetaire) waarde van verbetering aan het milieu. Welvaartsbegrip waarbij naast het bbp ook rekening wordt gehouden met het milieu. Anders gezegd: maatstaf voor welvaartsgroei die rekening houdt met de instandhouding van natuurlijke hulpbronnen en het milieu.

informele sector
Gedeelte van de economie waarin de niet-geregistreerde productie plaatsvindt: vrijwilligerswerk, onbetaald (huishoudelijk) werk, zwart werk.

markttransacties
Handeling waarbij iets geruild wordt via de markt.

overheidspaternalisme
Het corrigeren van gedrag door de overheid.

risicoavers
Afkerig zijn van het lopen van risico. Een hekel hebben aan het lopen van risico, uit angst voor onverwachte nadelige gebeurtenissen.

ruil in natura
Zie directe ruil. Ruil waarbij goederen of diensten zonder tussenkomst van geld rechtstreeks geruild worden tegen goederen of diensten.

welzijn
Behoeftebevrediging ontleend aan schaarse en niet schaarse goederen.

*