aanbodfunctie
Geeft het verband weer tussen de prijs en de aangeboden hoeveelheid.

betalingsbereidheid
Het maximale bedrag dat je voor iets wilt betalen. Op de arbeidsmarkt: het maximale bedrag dat een werkgever aan loon wil betalen.

ceteris-paribusvoorwaarde
De voorwaarde dat alle andere factoren die invloed hebben, gelijk blijven.

complementaire goederen
Goederen die elkaar aanvullen. Bijvoorbeeld benzine voor een auto, batterijen voor rekenmachine. Deze producten horen bij elkaar.

consumentensurplus
Het bedrag dat de consument aan voordeel heeft omdat de prijs lager is dan zijn betalingsbereidheid.

evenwichtshoeveelheid
Het aantal producten dat bij de evenwichtsprijs wordt aangeboden en wordt gevraagd. De gevraagde hoeveelheid is dan gelijk aan de aangeboden hoeveelheid.

evenwichtsprijs
(= marktprijs) De prijs die tot stand komt op een markt als vraag en aanbod aan elkaar gelijk zijn.

marktevenwicht
De situatie waarbij vraag en aanbod aan elkaar gelijk zijn. Er komt één prijs tot stand, de evenwichtsprijs.

negatief verband
Een verband tussen twee grootheden waarbij het gevolg tegengesteld reageert op de oorzaak.

positief verband
Een verband tussen twee grootheden waarbij het gevolg in dezelfde richting reageert als de oorzaak.

producentensurplus
Het bedrag dat de producent aan voordeel heeft, omdat de prijs hoger is dan waarvoor hij het minimaal wil verkopen (leveringsbereidheid).

substitutiegoederen
Goederen die elkaar kunnen vervangen.

totale surplus
De som van het consumentensurplus en het producentensurplus.

vraagfunctie
Geeft het verband weer tussen de prijs en de gevraagde hoeveelheid.

welvaartsvoordeel
Voor de consument is dat het consumentensurplus.

*