aandeel
Verhandelbaar bewijs van mede-eigendom van een onderneming. Als het bedrijf winst maakt, ontvangt de aandeelhouder dividend.

aandeelhouder
Iemand die aandelen (eigendomsbewijzen) bezit van een bedrijf en dus voor het deel van zijn aandeel mede-eigenaar is.

activa
Bezittingen (van een onderneming).

afschrijven
Het doorberekenen van de kosten van bezittingen die een aantal jaren mee gaan. De waardevermindering van duurzame productiemiddelen (meestal per jaar gerekend).

balans
Een overzicht van de bezittingen (activa) en schulden (passiva) van een bedrijf op een bepaald moment.

besloten vennootschap
Ondernemingsvorm waarbij er een scheiding is tussen de leiding en de personen die eigenaar zijn. De eigenaren (aandeelhouders) zijn niet met hun privévermogen aansprakelijk. Bij een bv staan de aandelen op naam.

collectieve aanbodfunctie
Het verband tussen de prijs en de aangeboden hoeveelheid van alle individuele producenten van een bepaald goed of dienst.

collectieve aanbodvergelijking
Zie collectieve aanbodfunctie. Het verband tussen de prijs en de aangeboden hoeveelheid van alle individuele producenten van een bepaald goed of dienst. Het aanbod van alle individuele producenten van een bepaald goed of dienst bij elkaar geteld.

eenmanszaak
Ondernemingsvorm waarbij er maar één eigenaar is. Deze is persoonlijk aansprakelijk voor eventuele schulden. De eigenaar moet zelf zorgen voor het startvermogen.

eigen vermogen
Het door de eigenaren ingebrachte geld. Het eigen vermogen bestaat uit de waarde van de bezittingen van een persoon of bedrijf minus de schulden van die persoon of dat bedrijf.

individuele aanbodfunctie
(= individuele aanbodvergelijking) Het verband tussen de prijs en de aangeboden hoeveelheid van een producent.

individuele aanbodvergelijking
(= individuele aanbodfunctie) Het verband tussen de prijs en de aangeboden hoeveelheid van een producent.

investeren
Het aanschaffen van kapitaalgoederen door een onderneming of bedrijf: het kopen van goederen of diensten om er verder mee te produceren.

kapitaalgoederen
Goederen van een onderneming waarmee geproduceerd wordt om een inkomen te verkrijgen. De productiefactor kapitaal omvat de fabrieken, machines, gereedschappen, grondstoffen en voorraden eindproduct die bij de productie worden ingezet. Synoniem: kapitaal.

liquide middelen
Munten en bankbiljetten. Bij een bank: de kas (chartaal geld) en het tegoed op de rekening bij DNB.

naamloze vennootschap
Ondernemingsvorm waarbij er een scheiding is tussen de leiding en de personen die eigenaar zijn. De eigenaren (aandeelhouders) zijn niet met hun privévermogen aansprakelijk. Bij een nv staan de aandelen niet op naam.

passiva
Verschafte middelen waarmee de bezittingen zijn gefinancierd. Het vermogen van een onderneming.

prijselasticiteit van het aanbod
De prijselasticiteit van het aanbod (Ea) geeft aan hoe sterk het aanbod reageert op veranderingen in de prijs. Deze kan als volgt worden berekend: Ea = procentuele verandering van het aanbod (gevolg) / procentuele verandering van de verkoopprijs (oorzaak). Ea is over het algemeen positief, omdat de productie bij gelijkblijvende kosten winstgevender wordt.

rechtspersoon
Juridische onafhankelijke eenheid met eigen rechten en verplichtingen, los van de eigenaar/eigenaren.

rechtsvorm
(= ondernemingsvorm) De juridische vorm waarin de onderneming is gegoten. Bij een rechtsvorm gaat het over: wie heeft de leiding, wie is de eigenaar, wie is aansprakelijk voor de schulden en hoe zit het met het betalen van belasting?

resultatenrekening
Een overzicht van de opbrengst, de kosten en het resultaat (winst of verlies) over de afgelopen periode.

stroomgrootheid
Iets dat over een bepaalde periode, een maand of een jaar, worden gemeten. Stroomgrootheden staan bijvoorbeeld voor een bepaald bedrag op de resultatenrekening genoteerd, zoals de omzet en loonkosten.

vaste activa
Kapitaalgoederen die meer dan een productieproces of langer dan een jaar meegaan.

vennootschap onder firma
(= vof) Ondernemingsvorm waarbij er meerdere eigenaren van een bedrijf zijn. De eigenaren zijn met hun privévermogen aansprakelijk voor de schulden. De winst wordt verdeeld over de eigenaren.

vennootschapsbelasting
Belasting die geheven wordt over de winst van een bv en nv.

verlies-en-winstrekening
Een overzicht van de opbrengst, de kosten en het resultaat (winst of verlies) over de afgelopen periode.

vlottende activa
Kapitaalgoederen die tijdens één productieproces of binnen een jaar worden verbruikt.

voorraadgrootheden
Grootheden die op een bepaald moment of tijdstip worden gemeten.

vreemd vermogen
Het door schuldeisers ingebrachte geld. Het vreemde vermogen bestaat uit de schulden (geleend geld) van een persoon of bedrijf. Vreemd vermogen moet worden terugbetaald en er moet rente over worden betaald.

zelfstandige zonder personeel
(zzp'er) Een eenmanszaak zonder personeel.

*