aandeel
Verhandelbaar bewijs van mede-eigendom van een onderneming. Als het bedrijf winst maakt, ontvangt de aandeelhouder dividend.

break-evenafzet
De afzet waarbij de totale opbrengst gelijk is aan de totale kosten: er wordt geen winst gemaakt.

constante kosten
(= vaste kosten) Kosten die niet veranderen als de omvang van de productie/afzet verandert.

degressief variabele kosten
De variabele kosten nemen minder dan evenredig toe met de productieomvang. De marginale kosten zijn lager dan de gemiddelde variabele kosten.

dividend
Winstuitkering aan aandeelhouders van een nv of bv.

doorzichtige markt
(= transparante markt) De vragers naar en aanbieders van een product zijn op de hoogte van het totale aanbod (prijs en andere voorwaarden).

gemiddelde constante kosten
De gemiddelde constante kosten (GCK) worden berekend door de totale constante kosten (TCK) te verdelen over het totale aantal producten: TCK/q. Hetzelfde bedrag wordt zo uitgesmeerd over meer producten: GCK daalt dus als de productieomvang toeneemt.

gemiddelde opbrengst
De opbrengst per product. De gemiddelde opbrengst is gelijk aan de totale opbrengst gedeeld door het aantal verkochte goederen of diensten. Als alle consumenten dezelfde prijs betalen voor een product is de gemiddelde opbrengst gelijk aan de prijs.

gemiddelde totale kosten
(= GTK) (Productie)kosten per stuk. Dit bedrag bestaat uit de optelsom van de gemiddelde constante kosten (GCK) en de gemiddelde variabele kosten (GVK): GTK = GCK + GVK .

gemiddelde variabele kosten
De variabele kosten per stuk. Berekening: de totale variabele kosten gedeeld door de geproduceerde hoeveelheid.

heterogeen product
Goederen en diensten waarvan de exemplaren in de ogen van de consument verschillen. Het maakt uit van welke aanbieder het product afkomstig is.

homogeen product
Goederen en diensten waarvan alle exemplaren in de ogen van de consument identiek zijn. Het maakt niet uit van welke aanbieder het product afkomstig is.

marginale kosten
De extra kosten als de productie met één product wordt uitgebreid.

marginale opbrengst
De extra opbrengst als de productie (en afzet) met één product wordt uitgebreid.

marktmechanisme
(= prijsmechanisme) De prijs en de verhandelde hoeveelheid van een product komt tot stand door het vrije spel van vraag en aanbod. Er wordt precies evenveel aangeboden als gevraagd.

prijsmechanisme
(= marktmechanisme) De prijs en de verhandelde hoeveelheid van een product komt tot stand door het vrije spel van vraag en aanbod. Er wordt precies evenveel aangeboden als gevraagd.

progressief variabele kosten
De variabele kosten nemen meer dan evenredig toe met de productieomvang. De marginale kosten zijn hoger dan de gemiddelde variabele kosten.

proportioneel variabele kosten
De variabele kosten zijn per stuk hetzelfde: de variabele kosten stijgen recht evenredig met de productieomvang. De marginale kosten zijn gelijk aan de gemiddelde variabele kosten.

totale kosten
De som van de totale constante (TCK) en de totale variabele kosten (TVK).

totale variabele kosten
De som van alle kosten die veranderen als de productieomvang verandert.

totale winst
Het verschil tussen de totale opbrengst (TO) en de totale kosten (TK).

transparante markt
(= doorzichtige markt) De vragers naar en aanbieders van een product zijn op de hoogte van het totale aanbod (prijs en andere voorwaarden). De belangrijkste gegevens over de markt zijn helder en duidelijk te verkrijgen.

volkomen concurrentie
(= volledige mededinging) Marktvorm met een groot aantal vragers en aanbieders, homogene producten, vrije toe- en uittreding en volledige transparantie. De individuele vrager of individuele aanbieder heeft geen invloed op de prijs.

volledige mededinging
(= volkomen concurrentie) Marktvorm met een groot aantal vragers en aanbieders, homogene producten, vrije toe-en uittreding en volledige transparantie. De individuele vrager of individuele aanbieder heeft geen invloed op de prijs.

vrije toe- en uittreding
Er zijn geen belemmeringen om tot een markt toe te treden of eruit te stappen, bijvoorbeeld geen vestigingseisen.

*