aanbodoverschot
Het aanbod is bij een bepaalde prijs groter dan de vraag.

aanbodtekort
Er is meer vraag dan aanbod naar een product.

accijns
Een indirecte belasting die wordt geheven op producten met als doel het gebruik van die producten af te remmen. Bijvoorbeeld: accijns op tabak.

cao
(= collectieve arbeidsovereenkomst) Een overeenkomst tussen werkgever(s) en georganiseerde werknemers over de lonen en andere arbeidsvoorwaarden.

collectieve arbeidsovereenkomst
(= cao) Een overeenkomst over de arbeidsvoorwaarden die gelden voor iedereen die in het bedrijf of in de bedrijfstak werkt. Overeenkomst tussen werkgever(sbonden) en georganiseerde werknemers (vakbonden) over de lonen en andere arbeidsvoorwaarden, die in de individuele arbeidsovereenkomst moet worden gerespecteerd. Deze overeenkomst wordt per bedrijf of bedrijfstak afgesloten.

collectieve dwang
Druk die wordt uitgeoefend om te zorgen dat iedereen zich aan een regel houdt. Dit kan door vastgelegde regels (wetten) die met sancties (strafmaatregelen) worden gehandhaafd, maar ook met ongeschreven regels, sociale normen. Bijvoorbeeld een verplichte verzekering. Ook: het verplicht stellen van het vakbondslidmaatschap.

economische machtsvorming
Bedrijven hebben zoveel macht dat zij zich kunnen gedragen als een monopolist. Hierdoor komt een lagere productie of een hogere prijs tot stand dan in een markt met volledige mededinging.

free-ridergedrag
(= meeliftersgedrag) Profiteren van de inspanningen van anderen.

garantieprijs
(= interventieprijs) Door de overheid gegarandeerde prijs die de aanbieder ontvangt voor zijn product.

Individuele arbeidsovereenkomst
Arbeidsovereenkomst tussen één werkgever en één werknemer

interventieprijs
(= garantieprijs) Door de overheid gegarandeerde prijs die de aanbieder ontvangt voor zijn product.

marktfalen
De vrije marktwerking wordt verstoord. Op de markt komt geen optimale situatie tot stand (niet Pareto-effciciënt).

maximumprijs
Een door de overheid bepaalde prijs met als doel de consument te beschermen.

meeliftersgedrag
(= free-ridergedrag) Profiteren van de inspanningen van anderen.

minimumloon
Een door de overheid bepaald loon dat een werkgever minimaal aan zijn werknemers moet betalen.

minimumprijs
Een door de overheid bepaalde prijs met als doel het aanbod te behouden en een redelijk inkomen voor de producenten.

organisatiegraad
Het percentage werkenden dat is aangesloten bij een vakbond.

primaire arbeidsvoorwaarden
Afspraken tussen werkgever en werknemer die betrekking hebben op het loon en de normale arbeidstijd.

quotumsysteem
Producenten worden beperkt in de hoeveelheid die zij mogen produceren. Er is een wettelijk maximum vastgesteld.

secundaire arbeidsvoorwaarden
Arbeidsvoorwaarden die betrekking hebben op andere dan primaire arbeidsvoorwaarden zoals vakantieregelingen, duur van de middagpauze, reiskostenvergoedingen, kinderopvang, scholing, auto van de zaak, enzovoort.

structurele werkloosheid
Werkloosheid die ontstaat door blijvende veranderingen in de economie zoals het vervangen van arbeid door machines, verplaatsing van productie naar lagelonenlanden, verslechtering van de internationale concurrentiepositie en door te hoge lonen.

vraagoverschot
De vraag is bij een bepaalde prijs groter dan het aanbod.

zelfbinding
Vooraf uitspreken wat je in een bepaalde situatie zult gaan doen en je daaraan houden. Bij marktpartijen: Openlijk deelname uitspreken met als doel anderen tot samenwerking te bewegen. Een openlijke actie ondernemen met als doel de keuze van de medespelers te beïnvloeden. De beïnvloeding werkt alleen als de zelfbinding geloofwaardig is.

*