betalingsbereidheid
Het maximale bedrag dat je voor iets wilt betalen. Op de arbeidsmarkt: het maximale bedrag dat een werkgever aan loon wil betalen.

break-evenafzet
De afzet waarbij de totale opbrengst gelijk is aan de totale kosten: er wordt geen winst gemaakt.

collectieve vraaglijn
Geeft het verband weer tussen de prijs en de gevraagde hoeveelheid van een product door alle consumenten samen. Bij een monopolist is deze lijn tevens de prijsafzetlijn.

gemiddelde opbrengst
De opbrengst per product. De gemiddelde opbrengst is gelijk aan de totale opbrengst gedeeld door het aantal verkochte goederen of diensten. Als alle consumenten dezelfde prijs betalen voor een product is de gemiddelde opbrengst gelijk aan de prijs.

innoveren
Vernieuwen van producten en/of productieprocessen.

marginale kosten
De extra kosten als de productie met één product wordt uitgebreid.

monopolist
De enige aanbieder op een markt

prijsafzetlijn
Deze lijn geeft weer hoeveel er verkocht wordt bij verschillende prijzen

prijsdiscriminatie
Producenten vragen verschillende prijzen vragen aan verschillende groepen consumenten voor hetzelfde product. Dit kan alleen als de deelmarkten strikt gescheiden zijn.

privatiseren
Productie van de overheid wordt overgeheveld naar de marktsector. De overheid stoot taken af waardoor deze in particuliere handen komen.

procesinnovatie
het vernieuwen van het productieproces

productinnovatie
Het invoeren van nieuwe of vernieuwde producten

totale opbrengst
(= omzet) De waarde van de verkochte producten. Is te berekenen door: verkoopprijs × afzet.

*