agent
De uitvoerder van de opdrachten.

asymmetrische informatie
(= ongelijke informatie) De ene partij beschikt over meer informatie dan de andere partij. Doet zich bijvoorbeeld voor bij verzekeringen wanneer de ene partij meer weet (van de kans op schade) dan de andere partij.

averechtse selectie
(= Adverse selection) Houdt in dat de mensen met een hoog risico (‘slechte risico’s’) zich wel verzekeren en de mensen met een laag risico (‘goede risico’s’) niet. Terwijl een verzekeraar voorzichtige personen (goede risico’s) wil, selecteren ze onvoorzichtige personen (slechte risico’s). Voor voorzichtige of risicomijdende mensen zullen de kosten van verzekeren hoger zijn dan de verwachte uitkering.

bonus-malusregeling
Mensen die geen of weinig schade veroorzaken krijgen een korting (bonus) op de premie en mensen die veel schade veroorzaken moeten extra premie (malus) betalen.

collectieve dwang
Druk die wordt uitgeoefend om te zorgen dat iedereen zich aan een regel houdt. Dit kan door vastgelegde regels (wetten) die met sancties (strafmaatregelen) worden gehandhaafd, maar ook met ongeschreven regels, sociale normen. Bijvoorbeeld een verplichte verzekering. Ook: het verplicht stellen van het vakbondslidmaatschap.

collectieve verzekeringen
Een verzekering waaraan de overheid iedere betrokkene verplicht om mee te doen en waarvoor is vastgelegd welke uitkering of vergoeding je krijgt.

contract
Afspraak waaraan beide partijen die een overeenkomst sluiten zich moeten houden.

eigen risico
Het bedrag dat je als verzekerde zelf moet betalen bij schade.

moral hazard
(= moreel wangedrag) Het gevaar dat mensen of instellingen zich achteloos en onverantwoordelijk gaan gedragen, als ze zelf niet opdraaien voor de kosten.

particuliere verzekeringen
Overeenkomst tussen een verzekeraar en een verzekerde waarbij de verzekerde een bedrag betaalt aan de verzekeraar die in ruil hiervoor de garantie geeft dat in geval van schade de verzekerde deze schade vergoed krijgt.

premiedifferentiatie
Verschillen in premie tussen verzekerden. De slechte risico’s betalen meer premie dan de goede risico's.

principaal
De opdrachtgever (werkgever).

risico-aversie
Een hekel hebben aan het lopen van risico, uit angst voor onverwachte nadelige gebeurtenissen.

sociale verzekering
Door de overheid verplichte verzekering tegen inkomensverlies door werkloosheid, overlijden, ouderdom en ziekte, en tegen hoge kosten door ziekte en kinderen. De overheid gaat over de hoogte van de premie en over de verzekeringsvoorwaarden.

solidariteit
Saamhorigheid of gemeenschapszin. Je bent solidair als je het belang van de groep boven het (financieel) eigenbelang stelt.

transactiekosten
Alle kosten die samenhangen met het tot stand komen en afwikkelen van een ruil.

volledig contract
Alle onvoorziene gebeurtenissen zijn opgenomen in het contract.

*