afzet
De hoeveelheid verkochte producten uitgedrukt in eenheden, kg, liter, etc. Het aantal producten (stuks, liters, kg) dat een bedrijf verkoopt. Ander woord voor verkochte hoeveelheid.

brutowinst
Omzet min de inkoopwaarde van de omzet.

brutowinstmarge
brutowinst in procenten van de omzet

direct marketing
Marketingstrategie waarbij een bedrijf zich rechtstreeks richt tot de mogelijke klanten. Bijvoorbeeld door een op naam geadresseerde brief of een telefoongesprek.

inkoopwaarde van de omzet
De waarde van de grond- en hulpstoffen die in de verkochte producten zit. Is gelijk aan de afzet × de inkoopprijs.

loondienst
Iemand werkt in loondienst als hij als werknemer door een werkgever tegen betaling van loon in dienst genomen is.

marketingmix
De manier waarop een onderneming haar product aanbiedt. Bij de marketing mix worden onderscheiden: - prijsbeleid: de hoogte van de prijs, kortingen - productbeleid: kwaliteit, verpakking, service - plaatsbeleid: verkooppunten, wijze van distributie - promotiebeleid: reclame, acties, voorlichting

marketingplan
Een plan waarin de ondernemer aangeeft hoe hij zijn producten en diensten onder de aandacht van potentiële klanten brengt en hoe hij op de markt inspeelt om de doelen van de onderneming te bereiken.

massamedia
Media of communicatiemiddelen waarmee een groot aantal mensen kan worden bereikt, zoals dag- en weekbladen, film, video, internet en omroep.

nettowinstmarge
nettowinst in procenten van de omzet

omzet
(= totale opbrengst) De geldopbrengst van de verkochte producten. Is te berekenen door: verkoopprijs × aantal verkochte producten (= afzet).

ondernemingsplan
Een plan waarin de ondernemer aangeeft wat het doel van zijn onderneming is en nagaat aan welke regels (voorschriften, vergunningen) zijn onderneming moet voldoen. Tevens geeft een ondernemingsplan een overzicht van de stappen die een onderneming moet maken om zijn bedrijf succesvol te maken.

online marketing
internet inzetten voor promotieactiviteiten

plaats
In de marketing wordt met plaats bedoeld waar en hoe je het product kunt kopen, dus hoe de producent het product bij de klant krijgt. Onderdeel van de marketingmix waarbij het plaatsbeleid (aantal en kwaliteit van de verkooppunten, de wijze van distributie, etc.) centraal staat.

prijs
Wat je wil hebben in ruil voor iets.

product
Een product in economische zin is alles wat kan worden aangeboden op de markt om aan een vraag te voldoen. Een product kan daarbij een tastbaar goed zijn, zoals een artikel in een winkel, maar ook een dienst. Onderdeel van de marketingmix waarbij het gaat om de materiële en immateriële eigenschappen van het product dat een onderneming verkoopt. Bijvoorbeeld kwaliteit, verpakking en service.

promotie
Alle verkoopbevorderende activiteiten van een onderneming die tot doel hebben de afzet te vergroten. Onderdeel van de marketingmix waarmee het geheel van verkoop bevorderende activiteiten wordt bedoeld gericht op het verhogen van de omzet.

SWOT-analyse
Hierin geeft een ondernemer inzicht in de sterke en zwakke punten van zijn bedrijf en welke kansen en bedreigingen er zijn in de markt waarin het bedrijf opereert. Deze analyse bestaat uit strengths (sterktes), weaknesses (zwaktes), opportunities (kansen) en threats (bedreigingen).

werkgever
Neemt mensen in dienst om tegen betaling werk te verrichten.

werknemer
Iemand in loondienst van bedrijf, organisatie, instelling of overheid. Werkt tegen betaling in dienst van een werkgever.

*