absolute verandering
Een verandering in de omvang van de grootheid zelf. Verandering ten opzichte van de beginwaarde in absolute cijfers.

bedrijfshuishouden
ondernemingen die goederen en diensten produceren en die verkopen

begroting
Overzicht van verwachte ontvangsten en verwachte uitgaven voor een komende periode.

budgetonderzoek
Onderzoek naar de bestedingsgewoonten van een modaal gezin. Onderzoek naar het bestedingspatroon van (groepen van) consumenten.

cao
(= collectieve arbeidsovereenkomst) Een overeenkomst tussen werkgever(s) en georganiseerde werknemers over de lonen en andere arbeidsvoorwaarden.

categoriale inkomensverdeling
De verdeling van inkomens over de verschillende productiefactoren. De verdeling van inkomens over de categorie├źn loon (beloning voor arbeid), rente/huur (beloning voor kapitaal), pacht (beloning voor natuur) en winst (beloning voor ondernemerschap).

gewogen gemiddelde
Gemiddelde waarbij rekening wordt gehouden met de afzonderlijke gewichten. Het gewogen gemiddelde is een cijferreeks waarvan niet elk cijfer even zwaar meetelt voor het gemiddelde. De gewichten van de afzonderlijke grootheden worden veelal aangeduid met de term wegingsfactoren.

gezinshuishouden
elke persoon of elke groep van personen die samenwonen

huishoudgeld
Het geld om het huishouden (gezin) mee te onderhouden.

hypotheeklening
Een langlopende lening met een onroerend goed als zekerheidsstelling: kan de schuldenaar niet aan zijn verplichtingen voldoen, dan kan het onroerend goed worden verkocht.

medezeggenschapsraad
Inspraak- en medezeggenschapsorganisatie op school waarin het personeel en de ouders/leerlingen zitting in hebben.

ondernemingsraad
Inspraak- en medezeggenschapsorganisatie in een onderneming.

ongewogen gemiddelde
Gemiddelde waarbij geen rekening wordt gehouden met de afzonderlijke gewichten. Som van een aantal getallen of grootheden, gedeeld door het aantal, d.w.z. met gewichtsfactoren gelijk.

overdrachtsinkomen
Dat deel van het inkomen dat mensen krijgen zonder deelname aan het productieproces. Het bestaat uit de uitkeringen en subsidies/toeslagen. Overdrachtsinkomens zijn sociale uitkeringen die je ontvangt zonder een bijdrage te leveren aan de productie.

procentpunt
Van drie procent naar vijf procent zijn twee procentpunten.

productiemiddel
(productiefactor) De middelen die nodig zijn om te kunnen produceren. We onderscheiden vier productiefactoren: arbeid, ondernemerschap, natuur(lijke hulpbronnen) en kapitaal(goederen).

relatieve verandering
(= procentuele verandering) Verandering in procenten of in verhouding tot de beginwaarde. Een verandering uitgedrukt in procenten van de oorspronkelijke grootheid.

reserveren
Het bewaren van geld voor later. Bijvoorbeeld om later een auto te kopen.

sluitende begroting
Indien de verwachte ontvangsten gelijk zijn aan de verwachte uitgaven spreken we van een sluitende begroting. Een begroting die in evenwicht is, d.w.z. de inkomsten en de uitgaven zijn even groot.

vakbonden
(= vakvereniging, werknemersbond) Organisatie van werknemers (meestal per bedrijfstak).

vaste lasten
De maandelijks (of jaarlijks) terugkerende uitgaven (lasten) zoals de uitgaven voor de huur van het huis, het afbetalen van een lening, de uitgaven voor water en elektriciteit, etc.

*