aftrekposten
Bedrag dat bij de berekening van het belastbaar inkomen in mindering mag worden gebracht op het brutoloon en waarover dus geen loonheffing betaald hoeft te worden.

algemene heffingskorting
Een bedrag dat in mindering wordt gebracht op de te betalen loonheffing voor iedereen.

arbeidsinkomen
Inkomen verdiend uit arbeid. De optelsom van loon en winst uit eigen zaak.

arbeidskorting
Een bedrag dat in mindering wordt gebracht op de te betalen loonheffing voor iedereen die werkt.

belastbaar inkomen
Bruto inkomen min aftrekposten.

brutoloon
Het loon voor aftrek van belastingen en premies.

degressief belastingstelsel
Een belastingstelsel waarbij het gemiddelde belastingpercentage daalt als het inkomen toeneemt

denivellering
Het groter worden van de relatieve inkomensverschillen.

draagkrachtbeginsel
Hogere inkomens moeten in verhouding meer belasting betalen dan de lagere inkomens (de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten).

gemiddelde belastingtarief
(= gemiddelde heffingstarief) Loonheffing als percentage van het brutoloon.

gemiddelde heffingstarief
Zie gemiddelde heffingsdruk. Inkomensheffing als percentage van het bruto looninkomen.

heffingskorting
Een bedrag dat in mindering wordt gebracht op de te betalen loonheffing.

inkomensheffing
Het bedrag dat je aan belasting en premie volksverzekeringen over je inkomen betaalt.

inkomstenbelasting
Het bedrag dat je aan belasting betaalt over je inkomen.

loon
Beloning voor geleverde arbeid: beloning voor de productiefactor arbeid.

loonheffing
Het bedrag dat als voorheffing van de inkomstenbelasting en de premie volksverzekeringen wordt ingehouden op het brutoloon.

marginale belastingtarief
(= marginale heffingstarief) Het percentage belasting dat je betaalt over extra verdiend inkomen, dus over je laatst verdiende euro.

marginale heffingstarief
(= marginale belastingtarief) Het percentage belasting dat je betaalt over extra verdiend inkomen dus over je laatst verdiende euro.

nettoloon
(= besteedbaar loon) Loon na aftrek van belastingen en sociale premies.

nivellering
Het kleiner worden van de relatieve inkomensverschillen.

premies volksverzekeringen
Het bedrag dat je (verplicht) betaalt aan de volks-verzekeringen (AOW, AWBZ, AKW en Anw).

progressief belastingstelsel
Een belastingstelsel waarbij het gemiddelde belastingpercentage stijgt als het inkomen toeneemt. Een belastingstelsel waarbij de hogere inkomens een hoger gemiddeld belastingpercentage betalen dan de lagere inkomens.

proportioneel belastingstelsel
Een belastingstelsel waarbij alle inkomens hetzelfde percentage belasting betalen. Het gemiddelde belastingpercentage is voor iedereen gelijk.

*