AIQ
(= aiq = AIQ) Het arbeidsinkomen als percentage van de toegevoegde waarde.

arbeidsinkomensquote
(= aiq = AIQ) Het arbeidsinkomen als percentage van het binnenlands inkomen. Deel van het binnenlands inkomen dat naar arbeid gaat.

arbeidsjaar
Het aantal uren dat iemand met een volledige baan en een normaal arbeidscontract in een jaar werkt.

arbeidsproductiviteit
De productie per persoon per tijdseenheid (bijvoorbeeld per uur of per arbeidsjaar).

beroepsbevolking
Personen tussen de 15 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd die willen en kunnen werken: zij bieden hun arbeid(skracht) aan op de arbeidsmarkt. Bestaat uit de mensen in loondienst, de zelfstandigen en de geregistreerde werklozen.

beroepsgeschikte bevolking
(= potentiële beroepsbevolking) De totale bevolking in de leeftijd van 15 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd.

bezettingsgraad
De mate waarin de productiecapaciteit van een land of van een onderneming wordt benut. De bezettingsgraad geeft aan in hoeverre de productiecapaciteit wordt benut. Of: De verhouding tussen de werkelijke productie en de productiecapaciteit uitgedrukt in procenten. In formule: (productie / productiecapaciteit) × 100%.

bruto participatiegraad
De bruto participatiegraad geeft aan hoeveel procent van de potentiële beroepsbevolking tot de beroepsbevolking behoort. (beroepsbevolking / potentiële beroepsbevolking) × 100%

creatieve destructie
De voortdurende innovaties, waarbij succesvolle toepassingen van nieuwe technieken de oude technieken vervangen.

deeltijdbaan
Een baan die kleiner is dan een volledige werkweek, maar wel een vast aantal uren per week.

innovatie
Vernieuwing van producten en/of productieprocessen.

netto participatiegraad
De netto participatiegraad geeft aan hoeveel procent van de potentiële beroepsbevolking tot de werkenden behoort. (werkzame beroepsbevolking / potentiële beroepsbevolking) × 100%.

ondernemersklimaat
De omstandigheden waaronder ondernemingen opereren.

potentiële beroepsbevolking
(= beroepsgeschikte bevolking) De totale bevolking in de leeftijd van 15 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd.

productiecapaciteit
De hoeveelheid goederen die een land of een bedrijf maximaal kan produceren in een periode (meestal een jaar).

toegerekend loon zelfstandigen
Het deel van de winst van een zelfstandige dat als beloning voor arbeid wordt beschouwd.

trendmatige groei
(= trend) De gemiddelde groei van het bbp over een langere periode.

wederuitvoer
Goederen die geïmporteerd worden in Nederland en vervolgens weer worden geëxporteerd naar een derde land.

wig
Verschil tussen loonkosten en nettoloon; bestaat uit loonheffing en sociale premies.

*