anticyclisch conjunctuurbeleid
Beleid van de overheid dat tegen de conjunctuurcyclus ingaat om zo de conjunctuurschommelingen te dempen. Als het slecht gaat met de economie dan stimuleert de overheid de economie door de belastingen te verlagen en/of de overheidsbestedingen te verhogen

conjunctuurgolf
Geeft de afwijking van de effectieve vraag ten opzichte van de productiecapaciteit weer.

economisch herstel
(= opgaande conjunctuur) Periode waarin de bestedingen omhoog gaan.

effectieve vraag
(= totale bestedingen) De vraag die leidt tot bestedingen. De totale vraag naar goederen en diensten door gezinnen, bedrijven, overheid en buitenland.

kapitaalgoederenvoorraad
(= kapitaalgoederen] Goederen die nodig zijn om andere producten voort te brengen. De totale waarde van de hoeveelheid kapitaalgoederen.

marktmechanisme
(= prijsmechanisme) De prijs en de verhandelde hoeveelheid van een product komt tot stand door het vrije spel van vraag en aanbod. Er wordt precies evenveel aangeboden als gevraagd.

multiplier
(= inkomensvermenigvuldiger) Als door een extra autonome besteding, bijvoorbeeld € 10 miljard, het bruto binnenlands product toeneemt met een veelvoud van € 10 miljard, bijvoorbeeld 2 × € 10 miljard, dan is 2 de multiplier.

totale bestedingen
(= effectieve vraag) ) Totale vraag naar goederen en diensten door gezinnen, bedrijven, overheid en buitenland.

trendmatige groei
(= trend) De gemiddelde groei van het bbp over een langere periode.

*