bestedingsevenwicht
De totale bestedingen in een land zijn gelijk aan de productiecapaciteit van dat land.

conjuncturele werkloosheid
Werkloosheid die een gevolg is van het tekort schieten van de bestedingen ten opzichte van de productiecapaciteit, waardoor de vraag naar arbeid kleiner is dan het aanbod van arbeid.

conjunctuur
(= conjunctuurcyclus) Schommelingen in het niveau van de bestedingen ten opzichte van de trendmatige groei. Anders gezegd: de golvende beweging in de tijd van de productie, veroorzaakt doordat de bestedingen afwisselend hoger en lager zijn dan de trendmatige beweging van de productiecapaciteit.

conjunctuurgolf
Geeft de afwijking van de effectieve vraag ten opzichte van de productiecapaciteit weer.

economisch herstel
(= opgaande conjunctuur) Periode waarin de bestedingen omhoog gaan.

effectieve vraag
(= totale bestedingen) De vraag die leidt tot bestedingen. De totale vraag naar goederen en diensten door gezinnen, bedrijven, overheid en buitenland.

kapitaalgoederenvoorraad
(= kapitaalgoederen] Goederen die nodig zijn om andere producten voort te brengen. De totale waarde van de hoeveelheid kapitaalgoederen.

onderbesteding
De totale bestedingen zijn kleiner dan de (normale bezetting van de) productiecapaciteit.

overbesteding
De totale bestedingen zijn groter dan de (normale bezetting van de) productiecapaciteit.

productiecapaciteit
De hoeveelheid goederen die een land of een bedrijf maximaal kan produceren in een periode (meestal een jaar).

recessie
afnemende economische groei beneden de trendmatige groei. Algemeen: een terugval in de economische groei. Officieel: een daling van twee kwartalen achter elkaar.

totale bestedingen
(= effectieve vraag) ) Totale vraag naar goederen en diensten door gezinnen, bedrijven, overheid en buitenland.

trend
(= trendmatige groei) Gemiddelde groei van de productiecapaciteit over een langere periode. De trend geeft de ontwikkeling van het bbp aan bij een gemiddelde groei.

trendmatige groei
(= trend) De gemiddelde groei van het bbp over een langere periode.

*