aanzuigeffect
Bij dalende werkloosheid neemt het aanbod van arbeid toe omdat mensen die zich eerst kansloos achtten op de arbeidsmarkt en zich daarom niet aanboden, zich nu wel aanbieden.

actieven
Werkzame personen van 15 jaar en ouder. Mensen die een betaalde baan hebben of op een andere manier zelf voor inkomen zorgen, in aantal omgerekend naar volledige banen (arbeidsjaren).

arbeidsjaar
Het aantal uren dat iemand met een volledige baan en een normaal arbeidscontract in een jaar werkt.

beroepsbevolking
Personen tussen de 15 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd die willen en kunnen werken: zij bieden hun arbeid(skracht) aan op de arbeidsmarkt. Bestaat uit de mensen in loondienst, de zelfstandigen en de geregistreerde werklozen.

bruto participatiegraad
De bruto participatiegraad geeft aan hoeveel procent van de potentiële beroepsbevolking tot de beroepsbevolking behoort. (beroepsbevolking / potentiële beroepsbevolking) × 100%

deeltijdarbeid
(= deeltijdbaan, parttimebaan, deeltijdwerk) Een baan die kleiner is dan een volledige werkweek, maar wel een vast aantal uren per week.

deeltijdfactor
Het aantal uren dat wordt gewerkt per persoon als deel van het aantal uren van een volledige baan. Een deeltijdfactor van 0,8 betekent dat iemand een baan heeft ter grootte van 80% van een volledige baan.

i/a-ratio
Verhouding tussen inactieven (mensen met een uitkering) en actieven (werkenden).

inactieven
Alle mensen met een uitkering, in aantal omgerekend naar volledige uitkeringen.

netto participatiegraad
De netto participatiegraad geeft aan hoeveel procent van de potentiële beroepsbevolking tot de werkenden behoort. (werkzame beroepsbevolking / potentiële beroepsbevolking) × 100%.

niet-beroepsbevolking
Alle personen van 15 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd die niet willen of kunnen werken (bijvoorbeeld huismensen, arbeidsongeschikten en studenten).

ontmoedigingseffect
Bij stijgende werkloosheid zullen minder mensen zich aanbieden op de arbeidsmarkt, omdat zij zich vrijwel kansloos achten bij het zoeken naar een baan.

p/a-ratio
De verhouding personen/arbeidsjaren.

potentiële beroepsbevolking
(= beroepsgeschikte bevolking) De totale bevolking in de leeftijd van 15 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd.

*